top of page
Procediments de contractació / Licitacons

Suport en la contractació de serveis i/o sistemes tecnològics partint de la identificació prèvia de les necessitats del client, identificació d'alternatives i avaluació d'implicacions (econòmiques, de calendari, a nivell d'implantació, etc.), elaboració de la documentació associada al procediment de contractació (plec tècnic, informe justificatiu, etc.), anàlisi d'ofertes i redacció d'informes d'adjudicació i suport en el procés de negociació si s'escau.

Ampli coneixement de la LCSP i procediments administratius associats a la contractació pública.

Procediments de contractació.jpg
Suport de sol·licituds i justificació de subvencions
Suport en sol·licitud.jpg

Suport en la sol·licitud i justificació d'ajudes i subvencions destinades a l'adquisició de béns i serveis de caire tecnològic tant d'abast nacional com internacional (FEDER, PRTR - Next Generation, CDTI, etc.).

Memòries tècniques, pressupost finançable i d'altra documentació. Informes justificatius periòdics i finals.

Seguiment de l'execució, calendari, pressupost i assoliment de fites parcials i finals.  

Gestió de Projectes / PMO

Gestió, coordinació i direcció de projectes en l'àmbit tecnològic optimitzant terminis i agilitzant la comunicació entre client i proveïdor. Seguiment pressupostari. Preparació de tota la documentació i recopilació de la informació prèvia necessària. Validació de l'assoliment dels objectius i de la documentació de final d'instal·lació elaborada pel proveïdor.

OT.jpg
Diagnosi i Pla d'acció
Diagnosi i Pla d'acció.jpg

Auditories i estudis tecnològics en entorns TIC.

Definició estratègica i altament especialitzada en tecnologies de la informació i comunicacions. Plans d'acció adaptats a la realitat específica de cada client, amb una proposta concreta d'accions de millora, valorada econòmicament i implementable.

Anàlisi de facturació d'operadors de telecomunicacions

Anàlisi de la facturació dels diferents operadors de telecomunicacions per a la validació de les condicions aplicades, així com la identificació d'aspectes de millora, ja siguin de caire econòmic o tecnològic. 

Suport en la gestió de reclamacions als operadors per cobraments indeguts o incorrectes. 

Operadors de Telecomunicacions.jpg

Contacte

Si us plau, facilita'ns la següent informació per tal de poder-nos posar en contacte:

bottom of page