top of page

PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE COSTOS

Suport en la contractació de serveis i/o sistemes tecnològics partint de la identificació prèvia de les necessitats del client, identificació d'alternatives i avaluació d'implicacions (econòmiques, de calendari, a nivell d'implantació, etc.), elaboració de la documentació associada al procediment de contractació (plecs, RFIs, RFPs / RFQs), anàlisi d'ofertes i redacció d'informes d'adjudicació i suport en el procés de negociació si s'escau.

Ampli coneixement de la normativa i procediments administratius associats a la contractació pública.

La independència d'Actualtic i la no existència de cap vincle comercial amb cap operador i/o proveïdor del mercat garanteix que el suport en el procediment de contractació és neutre i amb criteris estrictament tecnològics.

bottom of page