PROCEDIMENTS DE LICITACIÓ PÚBLICA

Oferim el nostre suport expert en l'elaboració de la documentació associada als procediments de contractació pública.

Ens encarreguem de la redacció del plec de prescripcions tècniques particulars PPTP i el plec de clàusules administratives particulars PCAP. 

Donem resposta als dubtes dels licitadors.

Realitzem un anàlisi detallat de les ofertes de criteris de judici de valor i elaborem l'informe de valoració corresponent.

Duem a terme l'anàlisi de les ofertes de criteris automàtics, l'informe de valoració i la proposta d'adjudicació. 

Un equip de professionals amb una dilatada experiència i un ampli coneixement de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.

Les nostres referències ens avalen.

Posa't en contacte amb nosaltres per a comentar-ho sense compromís.

Contacte

Si us plau, facilita'ns la següent informació per tal de poder-nos posar en contacte:

Avda Via Augusta 15-25 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)     |     +34 931 710 025     |     info@actualtic.com

 © 2020 Actualtic SL All Rights Reserved - Condicions generals